Dane osobowe i polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Szanowni Państwo,
informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska, ul. Rapackiego 12/14 86-300 Grudziądz, NIP 8760103218, REGON 000437323, tel. +48 564613660 ,
        e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej: Spółdzielnia).
2.    Inspektorem danych jest: Jolanta Dutkowska.W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.    Pani/Pana dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
a.    w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię jako administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:
i.    świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,
ii.    rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,
iii.    prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych,
iv.    obsługi Klientów,
v.    badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usługi i produktów,
vi.    zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną: www.mleczarnia.grudz.pl
b.    w celu wykonania umów zawieranych przez Spółdzielnię z Klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c.    w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Spółdzielni wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d.    w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą w Spółdzielni lub nawiązaniu współpracy ze Spółdzielnią na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą).
4.    Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane, podmiotom, z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności, tj. obsłudze informatycznej, bankowi, ubezpieczycielom (w przypadku dochodzenia roszczeń z polisy OC) oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz wyłącznie w zakresie nieobjętym tajemnicą zawodową, chyba że takie powierzenie jest niezbędne do wykonania umowy lub gdy dane są powierzane podmiotowi, którego również dotyczy obowiązek dochowania poufności.
5.    Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółdzielni, w tym bezpieczeństwa swych pracowników, prowadzimy monitoring wizyjny obejmujący Sklep firmowy  ,budynki Spółdzielni oraz teren przyległy do Spółdzielni. Stosowne informacje graficzne i tekstowe o prowadzonym monitoringu wizyjnym znajdują się przy wejściu do zakładu, więc odwiedzając naszą Spółdzielnię i Sklep firmowy jednocześnie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku.
6.    Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku wynika z prawnie uzasadnionych interesów Spółdzielni jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów przedsiębiorstwa, ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
7.    Dane osobowe w postaci wizerunku będą lub mogą być przekazane jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, tj. organom ścigania, sądom lub organom administracji publicznej, wyłącznie w przewidzianych prawem przypadkach i po uchyleniu przez sąd tajemnicy zawodowej. Dostęp do nagrań monitoringu podlega ścisłemu ograniczeniu i kontroli.
8.    Nagrania monitoringu będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 2 tygodni, chyba że nagranie służy jako dowód w postępowaniu sądowym, prokuratorskim lub administracyjnym. W takim przypadku nagranie będzie przechowywane przez Nas do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
9.    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
10.    Państwa dane osobowe (za wyjątkiem nagrań z monitoringu) będą przechowywane:
a.    do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej związanych z realizacją umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej niż przez okres 10 lat,
b.    w pozostałych przypadkach – do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń podatkowych, nie dłużej niż przez okres 6 lat,
c.    w przypadku rekrutacji - przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.
11.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
12.    Posiadają Państwo prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w każdym czasie.
13.    Posiadają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
14.    Posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych lub w pamięci komputera w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera.
15.    Posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
16.    Każde z uprawnieniach wymienionych w punktach od 11 do 15 mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Spółdzielni z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
17.    W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska, Rapackiego 12/14 86-300 Grudziądz z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
18.    Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa, w tym RODO lub przepisów krajowych.
19.    Przekazanie nam Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa przekazania nam tych danych może uniemożliwić nam kontakt z Państwem lub realizację umowy.

***

Polityka prywatności


Korzystając z naszej strony internetowej i dostępnych na niej serwisów, usług i funkcjonalności, powierzasz nam swoje informacje oraz dane pozwalające na ustalenie danych osobowych. W ramach poszczególnych usług lub funkcjonalności może się zdarzyć, że powierzysz je podmiotom, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci Usług na najwyższym poziomie, ale również w ramach działań marketingowych. Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie Ciebie jakie dane zbieramy, w jakim celu, na jakiej podstawie i do czego możemy je wykorzystywać. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Polityce mają znaczenie dla ochrony Twoich praw i wolności, dlatego prosimy abyś zapoznał się z treścią tego dokumentu.
Przetwarzając Twoje dane opieramy się o przepisy prawa, w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO, jak również przepisy prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
Dane przetwarzane
Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z naszej strony. Będą to najczęściej dane niezbędne do kontaktu z nami lub utworzenia konta w ramach korzystania z usług lub funkcjonalności, np. Twoje imię i nazwisko i adres e-mail, przekazane w ramach formularzy lub okien dostępnych na naszej stronie. Przetwarzamy również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie, m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy również inne dane, które sam dobrowolnie zamieszczasz w niektórych udostępnianych Tobie przez nas funkcjonalności, np. dane dot. upodobań, hobby, preferencji, zwyczajów, dane adresowe, szczegółowe dane kontaktowe. W razie wątpliwości co do zakresu zbieranych danych, zapoznaj się z informacjami umieszczanymi na każdej podstronie, jak również możesz w każdym czasie zwrócić się do nas z pytaniem o zakres przetwarzanych danych.
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska, Rapackiego 12/14 86-300 Grudziądz, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000166661, NIP 8760103218, REGON  000437323,  tel.564613660, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej również jako Spółdzielnia).
Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów przetwarzających, realizujących usługi na naszą rzecz:
a. Minkiewicz Urzędowski Sobolewski Torba Radcowie Prawni s.c., ul. Dominikańska 9,
87-100 Toruń, NIP 9562317936 – w celu prowadzenia obsługi prawnej, w tym w celu rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń;
b. nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, w celu przechowywania danych zbieranych przez Naszą stronę internetową na swoich serwerach,
c. Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna ul. Jutrzenki 137 A 02-231 Warszawa KRS: 0000580004 REGON: 142742958 NIP: 5272645593 w celu obsługi korespondencji elektronicznej
Odbiorcą Twoich danych osobowych będą lub mogą być również banki lub ubezpieczyciele działający w naszym imieniu, a także organy ścigania, sądy oraz organy administracji publicznej.

Jeżeli dojdzie do powierzenia Twoich danych innym podmiotom, niezwłocznie Cię o tym poinformuję poprzez wiadomość elektroniczną, komunikat na stronie internetowej lub informację o zmianie treści niniejszej Polityki.
Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z inspektorem danych osobowych:
Adres korespondencyjny: Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska
E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cele i podstawy prawne przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:
1. w celu realizacji zawartej umowy, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, do czasu wygaśnięcia tej, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzenia roszczeń, rozliczeniami, obsługi reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich lub w celach statystycznych
2. w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
3. jeżeli wyrazisz na to dodatkową zgodę – również w celu marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późniejszymi zmianami) – dobrowolna zgoda użytkownika oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora wyłącznie w zakresie przechowywania danych.
4. w celu pomiarów statystycznych związanych z marketingiem, w tym poprzez analizę i profilowanie danych w celach marketingowych naszych produktów i usług bądź dopasowanie treści do Twoich preferencji poprzez sugestię produktów lub usług, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora.
5. ponadto, w związku z prowadzeniem przez nas monitoringu wizyjnego na terenie zakładu Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska, informujemy, że zbieramy Twoje dane osobowe w postaci Twojego wizerunku, które są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów Grudziądzkiej Spółdzielni Mleczarskiej oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, pamiętaj jednak, iż w przypadku produktów i usług niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do zamówienia produktów lub świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie, zaś w przypadku chęci kontaktu z nami – niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi odpowiedź na Twoje zapytanie i sprawi, że dalsza komunikacja będzie niemożliwa.
Odbiorcy danych
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, zgodnie z powyższą listą – ważne jest, że te podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
Ponadto Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Tobie prawo do:
- dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich sprostowania,
- żądania usunięcia Twoich danych osobowych w każdym czasie,
- żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach realizacji zamówienia lub świadczonej usługi, możesz dodatkowo skorzystać z prawa przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Pamiętaj, że udzieloną zgodę na przetwarzanie masz prawo cofnąć w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każde z uprawnieniach wymienionych powyżej możesz zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na nasz adres:  Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska, Rapackiego 12/14, 86-300 Grudziądz z dopiskiem "dane osobowe" lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o plikach „cookies” i podobnych technologiach
Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, telewizorze z technologią smart) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska, ul. Rapackiego 12/14 86-300 Grudziądz, a czasami podmioty przetwarzające świadczące usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji lub agencje reklamowe. O zmianach co do liczby i oznaczenia podmiotów mających dostęp do Twoim danych będziesz informowany poprzez zmiany w Polityce prywatności.
Gwoli wyjaśnienia należy wskazać, że pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika, jednakże na ich podstawie można ustalić zwyczaje lub preferencje danej osoby.
Nasza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
Chcemy poinformować Ciebie, że korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
a.    wykonania zamówień i świadczenia usług;
b.    dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych ustawień lub potrzeb;
c.    tworzenia statystyk korzystania z funkcjonalności na naszej stronie, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d.    prezentacji reklam w sposób uwzględniający Twoje zainteresowania bądź Twoje miejsce zamieszkania, a także wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Tobie tej samej reklamy;
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies z uwagi na czas przechowywania:
a.    sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b.    stałe - przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Natomiast biorąc pod uwagę cel, któremu służą pliki cookies, stosujemy następujące rodzaje plików:
a.    niezbędne do działania usługi i funkcjonalności strony - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
b.    pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
c.    pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i funkcjonalności;
d.    pliki umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e.    pliki reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań;
f.    pliki statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i funkcjonalności.


Czas przechowywania danych
Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Po cofnięciu zgody lub po upływie okresu przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte z wszelkich nośników pamięci.
Zarządzanie ustawieniami przeglądarki
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
- zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala każdemu użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
- zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
- określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
- blokowania lub usuwania cookies.
Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek 
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 
Opera: https://help.opera.com/pl/jak-mozemy-ci-pomoc/bezpieczenstwo-i-prywatnosc/ 
Itp. http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/ 
Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie i mogą ograniczyć lub wyłączyć możliwość dopasowania strony do Twoich potrzeb lub preferencji.
Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej, jak również w wielu popularnych serwisach dotyczących bezpieczeństwa internetowego, które odnajdziesz z poziomu wyszukiwarki internetowej wpisując frazę „pliki cookies”.
Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych wymagane przez przepisy prawa i standardy techniczne, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.